Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης και Συναλλαγών ηλεκτρονικού καταστήματος
H ιστοσελίδα αυτή είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που αφορά την πώληση προϊόντων Salamandra μέσω του διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα») της επιχείρησης με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΜΟΤΣΑΚΟΣ(Α.Φ.Μ. 031650693), Ηρακλέους 18 – Πετρούπολη, Τ.Κ 13231 (εφεξής «Επιχείρηση»).

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Χρήσης και Συναλλαγών (εφεξής, οι «ΓΟΧΣ») αφού διατυπώνονται σαφώς, ευκρινώς και κατανοητώς καθορίζουν, τις εμπορικές και συναλλακτικές σχέσεις της Επιχείρησης με τον επισκέπτη ή/και πελάτη του Καταστήματος σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία για την Προστασία των Καταναλωτών (Νόμος 2251/1994), και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Π.Δ. 131/2003) όπως ισχύουν σήμερα. Επίσης οι «ΓΟΧΣ» ρυθμίζουν τους όρους που διέπουν την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Νόμοι 2472/1997 και 3471/2006),σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ως έχει και με γνώμονα της αρχή της καλής πίστης και των σχετικών διατάξεων που αφορούν στο κύρος των δικαιοπραξιών.

Με την είσοδό σας στο κατάστημα ως επισκέπτης ή/και πελάτης αποδέχεστε και συμφωνείτε αυτόματα πλήρως και ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω ΓΟΧΣ. Κάθε συναλλαγή σας με το κατάστημα προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας των ΓΟΧΣ..

Πωλούμενα είδη

Το κατάστημα διαθέτει τα προϊόντα και είδη που εμπορεύεται η Επιχείρηση (εφεξής τα «Προϊόντα»). Το κατάστημα δεσμεύεται για τις παρεχόμενες πληροφορίες όσο αφορά στα χαρακτηριστικά και άλλα συνοδευτικά στοιχεία των προϊόντων αυτών και στην ακρίβεια των στοιχείων όπως ενδεικτικά η ταυτότητα του προϊόντος, η ύπαρξη εγγύησης, υλικό κατασκευής, προδιαγραφές. Το κατάστημα επιφυλάσσεται για εκ παραδρομής τεχνικές ή τυπογραφικές παραλείψεις, και/ή σε περιπτώσεις διακοπτόμενης λειτουργίας του ιστότοπου εξαιτίας τεχνικών κωλυμάτων και αδυναμιών των εξυπηρετητών, του διαδικτύου, των συστημάτων και λοιπών παρόχων.

Επιλέγετε το προϊόν που επιθυμείτε και μπορείτε να πληροφορηθείτε για την ταυτότητα, τα στοιχεία και την διαθεσιμότητά του ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων που επιλέγετε περιλαμβάνουν ΦΠΑ (24%), διαφορετικά θα αναφέρονται ρητά και θα επισημαίνονται και αφορούν στα διαθέσιμα προϊόντα στην επιχείρηση. Το κατάστημα δύναται να αναπροσαρμόζει τις τιμές αυτές χωρίς προειδοποίηση.

Υπαναχώρηση
Μπορείτε σε κάθε περίπτωση και αναιτιολόγητα να υπαναχωρήσετε από οποιαδήποτε αγορά σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την πραγματοποίησή της.

Επικοινωνία με την εταιρία
Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση με το κατάστημα τηλεφωνικώς στο 210 3000306 ή ηλεκτρονικά στο eshop@salamandra.gr.

Ενημερωτικά μηνύματα (Newsletter)
Το Κατάστημα σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε να ενημερώνεσθε για τα νέα Προϊόντα της Επιχείρησης καθώς και για άλλες τυχόν προσφορές και υπηρεσίες της Επιχείρησης με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο που έχετε ζητήσει. Το Κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Σας δίδεται δε πάντοτε η δυνατότητα διακοπής της εν λόγω υπηρεσίας με αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@salamandra.gr.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, της συνολικής εμφάνισης, διακριτικά γνωρίσματα, σημάδια, σύμβολα, προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματά τους κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στο Κατάστημα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ευθύνη των μερών

Ως επισκέπτης/πελάτης, με την αποδοχή των παρόντων ΓΟΧΣ και την περιήγηση στο Κατάστημα, δηλώνετε υπεύθυνα ότι είσθε νομικά ικανός να συνάψετε την παρούσα σύμβαση καθώς επίσης και να κάνετε χρήση του Καταστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Επίσης, ως επισκέπτης/πελάτης του Καταστήματος συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι είσθε οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Καταστήματος καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού salamandra από άλλους – συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που διαμένουν με εσάς και έτσι συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση του Καταστήματος η οποία γίνεται από ανηλίκους χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό salamandra ή το όνομά σας. Η Επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων και εργαζομένων της, ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια και μόνον για θετική ζημία και η ευθύνη της αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει την αξία των πωλούμενων Προϊόντων.

Εφαρμοστέο δίκαιο, Αποζημίωση και λοιποί όροι
Η Επιχείρηση και το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες ΓΟΧΣ δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο Κατάστημα. Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Επιχείρησης δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το Κατάστημα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή προς με το Κατάστημα αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *